Biography Yûji Machi, Dragon Ball Z: Sparking! Meteor, Tengoku kara no tegami II